กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดแพร่ และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กำหนด จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระ…

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดแพร่ และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กำหนด จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมนำพระราชปณิธาน มาขับเคลื่อนในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินพื้นบ้าน ประชาชน ชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นระดับชาติ โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้
​๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย ๑๐ พระราชกรณีกิจ และ
พระราชกรณีกิจ ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
​๒. นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยล้านนา จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๓. นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาคเหนือ “หออัครศิลปินสัญจร สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๔. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และสมโภชพระบรมธาตุช่อแฮ ๑๖ ปี พระอารามหลวง
​๕. พิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ ประกอบด้วย การไหว้ครูของศิลปินแห่งชาติทุกสาขา และศิลปินพื้นบ้าน ครูภูมิปัญญา ในพื้นที่ภาคเหนือ
​๖. การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับพระธาตุช่อแฮ คติความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรมในที่ภาคเหนือ” จากผู้ทรงภูมิรู้ด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดโดย กรมศิลปากร
​๗. การจัดขบวนแห่“รวมพลคนปีขาล นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ประกอบด้วย ขบวนแห่ เครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ของอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ ขบวนแห่ของกลุ่มชาติพันธ์ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ รวมถึง กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ ๙ ชาติพันธ์ เช่น ม้ง/กระเหรี่ยง/อาข่า/อีมปี้/มลาบลี/ ไทยวน/ไทพวน/ไทลื้อ/ไทใหญ่ และการประกวดขบวนแห่ของอำเภอชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
​๘. การฟ้อนสมโภชองค์พระธาตุ “คนเมืองแพร่ฮ่วมใจ๋ ฟ้อนปูจาพระธาตุช่อแฮ” ซึ่งเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของคนเมืองแพร่ ในการร่วมกันสมโภชองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งผู้ที่จะร่วมฟ้อนจากองค์กรพัฒนาสตรีทุกแห่ง นักเรียน นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสมัครฟ้อน

โดยสามารถศึกษารูปแบบการฟ้อนด้วยตนเอง ผ่าน https://www.youtube.com/watch?v=iHV-VBqj338
ซึ่งกำหนดซ้อมใหญ่ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม และฟ้อนจริง ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
​๙. การจัดกิจกรรมมหกรรมชาติพันธุ์ มหัศจรรย์เมืองเหนือ การจัดแสดงวิถีชีวิตภูมิปัญญาของ
กลุ่มชาติพันธ์ในภาคเหนือ การจัดนิทรรศการเครื่องแต่งกาย ของชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ไทยวน /กะเหรี่ยง/ไทใหญ่/ไทลื้อ/ไทพวน/ม้ง/มลาบรี/อาข่า/อึมปี้ และการจัดจำลองบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแพร่ จำนวน ๙ ชาติพันธุ์ แสดง วิถีชีวิต ถึงความเป็นอยู่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ของกลุ่มชาติพันธุ์ การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิต จำหน่ายอาหารชาติพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละชาติพันธุ์
​๑๐. การจัดการแสดงแบบผ้าไทย และผ้าชาติพันธุ์ “วิวัฒน์พัสตราภรณ์ ผ้าพื้นถิ่นเมืองเหนือ” ซึ่งจะประกอบไปด้วยการแสดงการแสดงแบบเสื้อผ้า ในรูปแบบสมัยโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จากอดีต – ปัจจุบัน วิวัฒน์การของการออกแบบเสื้อผ้าในรูปแบบร่วมสมัย และการแสดงแบบแบบกิตติมศักดิ์ จากหัวหน้าส่วนราชการ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดแพร่
​๑๑. กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ สล่าพื้นบ้านภาคเหนือ การจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตของกลุ่ม สล่าพื้นบ้าน หรือช่างฝีมือพื้นบ้านในจังหวัดจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย สล่าไม้ งานพุทธศิลป์ สล่าตีเครื่องเงิน สล่า ตีเหล็ก ตีมีด งานปั้น งานเครื่องจักสานงานแกะสลักผักผลไม้ การประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง ซอพื้นบ้าน และงานผ้า นอกจากนั้นยังมีกลุ่มช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ เช่น ช่างสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ดุนลายโลหะ,ต้องลายเครื่องเงิน เครื่องเขิน งานจักสานไม้ไผ่(ตอก) สล่าเครื่องเคลือบเซรามิกเวียงกาหลง การแกะสลักหัวเรือแข่ง การจักสานตาลปัตร และการแทงหยวก และภายในงานยังจัดให้มีการประกวดสุดยอดช่างฝีมือ มีดอีเหน็บภาคเหนือ การทดสอบความคม ความแข็งแกร่งของมีด
​๑๒. การประกวดมีดอีเหน็บภาคเหนือ
​๑๓. การประกวดภาพถ่าย
​๑๔. การจัดจำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cpot) และกาดชุมชนยลวิถี ของชุมชน วัดพระธาตุช่อแฮ และชุมชนวัดศรีดอนคำ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ ของสุดยอดชุมชนยลวิถีระดับประเทศ นิทรรศการคัมภีร์โบราณของชุมชนยลวิถีวัดสูงเม่น และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดี ในจังหวัดแพร่
​๑๕. ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียง โดดเด่น ของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และการแสดงโขน ชุด “ลักษมีสีดา” จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย การแสดง “นพชัยเภรีฤกษ์ เบิกฟ้าเวียงโกศัย” จากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา การแสดงกายกรรมม้งเลอร์เซ้ง และการแสดงของศิลปิน “อนันต์ ไมค์ทองคำ”
นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวู๊ดบอลรวมพลคนปีขาล ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “ชวนวิ่งปีขาล” ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อีกด้วย
​จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้า ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาติ เลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และชมผลงานของกลุ่มสล่าพื้นเมือง ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทย เมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เว็บข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Comments

comments