🎨ประกวดภาพวาด “วิถีชีวิตช่อแฮ” 🎨 ขอเชิญชวนส่งภาพวาด เข้า ประกวดภาพวาด “วิถีชีวิตช่อแฮ” เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมื…

🎨ประกวดภาพวาด “วิถีชีวิตช่อแฮ” 🎨

ขอเชิญชวนส่งภาพวาด เข้า ประกวดภาพวาด “วิถีชีวิตช่อแฮ” เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ (๒๘ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๖)

📢หัวข้อการประกวด
กำหนดแนวคิดในการวาดภาพ เรื่อง “วิถีชีวิตช่อแฮ” แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ สถานที่สำคัญ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตำบลป่าแดง,ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

⭐️ประเภทของผลงาน⭐️
ผลงานประเภททั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และไม่จำกัดเทคนิค กำหนดภาพวาดบนเฟรมผ้าใบ
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๒ x ๓๐ นิ้ว

✨ผู้ส่งผลงาน✨
ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ ไม่เคยออกนำแสดงหรือเข้าประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

✨กำหนดการดำเนินงาน✨
การส่งผลงาน ๕ กุมภาพันธ์ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๑๓ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ ทั้งนี้ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

✨การตัดสินการประกวด ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖✨
– ประกาศผล ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
– การมอบรางวัล ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

🏆รางวัลเกียรติคุณ🏆
ผลงานทุกชิ้นจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และวัตถุมงคล จากพระโกศัยเจติยารักษ์
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (พร้อมสำเนาภาพที่ได้รับรางวัล)

🏆รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัล
เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัล
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
🏆รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

✨กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าได้รับรางวัล✨
ผลงานที่ส่งที่เข้าประกวดทุกผลงาน จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยจะนำจัดแสดงในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงต่อไป

✨การตัดสิน✨
การตัดสินการประกวดอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
เบอร์โทร 0 5462 5873, 0 5452 5496
Facebook : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่
E-mail : [email protected]

#จังหวัดแพร่ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
#ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ #ประกวดภาพวาด

https://phrae.m-culture.go.th/th/db_22_phrae_26/164950

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments