📢📢📢📢 เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดคลิป “เล่าเรื่องเล่า เฮาฮักเมืองแพร่” หัวข้อการประกวด “เล่าเรื่องเล่า เฮาฮักเมืองแพร่” ช ว น เ ล…

📢📢📢📢
เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดคลิป “เล่าเรื่องเล่า เฮาฮักเมืองแพร่”

หัวข้อการประกวด “เล่าเรื่องเล่า เฮาฮักเมืองแพร่”

ช ว น เ ล่ า เ รื่ อ ง เ ล่ า เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ค ลิ ป สู่ ส า ธ า ร ณ ช นให้รู้ถึงเสน่ห์ความงดงาม อัตลักษณ์ตัวตนของจังหวัดแพร่ มรดกวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ร่วมสืบสานจิตวิญญาณแห่งบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่นให้ ค ง อ ยู่ อ ย่ า ง มี ชี วิ ต ชี ว าเรื่องราวของจังหวัดแพร่ ดินแดนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเป็นเอกลักษณ์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่น่าหลงไหล หล่อหลอมความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจ
เชิญชวนร่วมกันสืบสานจิตวิญญาณแห่งบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่อย่างมีชีวิตชีวา เล่าเรื่องเล่า สื่อสารให้รู้กัน เปิดเผยสิ่งงดงามที่เป็นอยู่ ให้แพร่หลายสู่สาธารณชน ให้รู้จักความเป็นตัวตนของเมืองแพร่ซึ่งกันและกัน เฮาฮักเมืองแพร่

ประเภทที่ 1 นักเรียน เยาวชน อายุไม่เกิน 20 ปี
ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป
ชิงเงินรางวัล*
ชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท
ชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท
ชนะเลิศอันดับ 3 1,500 บาท
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ขวัญใจมหาชน 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กติกา
1. เนื้อหา ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นถิ่น เช่น การเล่าเรื่อง สัมภาษณ์บุคคล ตำนาน เหตุการณ์ ฉากสถานที่ หรือบุคคลที่น่าสนใจ ที่อยู่ในจังหวัดแพร่
2. ใส่ Hashtag (#) #เล่าเรื่องเล่า #เล่าเรื่องแพร่ #แพร่ และ Hashtag (#) อื่นใดที่สอดคล้องกับเนื้อหา
3. ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
4. ไฟล์สกุล MP4/MOV ถ่ายได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
5. ภาพ เสียง เนื้อหา และเพลงประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีข้อพิพาทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
6. คลิปที่ส่งประกวดต้องไม่เกิน 6 เดือน ไม่เคยเผยแพร่ในรายการใดๆ มาก่อน
7. คลิปที่ได้รับรางวัลสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งสองฝ่าย และโครงการนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เกณฑ์การตัดสิน*
-สอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อการประกวด ความน่าสนใจ เทคนิคการผลิต การนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน
-คะแนนยอดนิยมผลจากการเผยแพร่ Social Media : Facebook, IG และ Tikkok (กด Like ได้ค่านิยม 1 แต้ม/ครั้ง กด share ได้ค่านิยม 5 แต้ม/ครั้ง) 50 คะแนน
*คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การส่งผลงาน 10-31 สิงหาคม 2566 ส่งผลงานแนบไฟล์ สกุล MP4/MOV
ที่ Fanpage Facebook : ABO+ Phrae Creative Wisdom Space
วันที่ 2 กันยายน 2566 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เท่านั้น
วันที่ 3-9 กันยายน 2566 ผู้สมัครเผยแพร่ผ่าน Social Media : Facebook, IG และ Tikkok
พิจารณาคะแนนความยอดนิยม Facebook, IG และ Tikkok
(กด Like ได้ค่านิยม 1 แต้ม/ครั้ง กด share ได้ค่านิยม 5 แต้ม/ครั้ง)
วันที่ 12 กันยายน 2566 ประกาศผลการตัดสิน*
*พิจารณาเฉพาะผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกรอบเเรกเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม 092-2628782, Page : ABO+ Phrae Creative Wisdom Space
https://shorturl.asia/RS5nT

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments