🤔 อะไรเอ่ย ‘17 STGs’ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องรู้จักให้ครบ! ถ้าไม่อยากตกขบวนกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คำว่า STGs ย่อมาจาก…

🤔 อะไรเอ่ย ‘17 STGs’ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องรู้จักให้ครบ! ถ้าไม่อยากตกขบวนกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คำว่า STGs ย่อมาจาก Sustainable Tourism Goals หรือ เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายใหญ่ที่ต้องการยกระดับและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยได้พัฒนามาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs – Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ง STGs ได้ถูกปรับให้เข้ากับบริบทการท่องเที่ยวไทย

🦋 STGs ประกอบด้วยเป้าหมายในการดำเนินงาน 17 เป้าหมาย
• STG 1 ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ผ่านการนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามากระจายสู่ระดับชุมชน
• STG 2 ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : จากการจัดหาในท้องถิ่นสู่การจัดการของเสีย
• STG 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สนับสนุนความปลอดภัยด้านสุขภาพ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกช่วงวัย
• STG 4 เสริมสร้างการศึกษาด้านการท่องเที่ยว : ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• STG 5 ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกเพศในทุกธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
• STG 6 สร้างหลักประกันในการเข้าถึงน้ำสะอาด การจัดการน้ำ และสุขาภิบาลที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว
• STG 7 เพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาดในภาคการท่องเที่ยว
• STG 8 สร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจท้องถิ่น
• STG 9 ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• STG 10 ลดความเหลื่อมล้ำของการจ้างงานสำหรับผู้พิการ และคำนึงถึงความเท่าเทียมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
• STG 11 ความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
• STG 12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว
• STG 13 มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยว และส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• STG 14 ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
• STG 15 ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศบนบกและน้ำจืด
• STG 16 การคำนึงถึงความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว
• STG 17 การบรรลุเป้าหมาย STGs ผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วน

🦋 STGs 17 เป้าหมายถูกใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการท่องเที่ยวในโครงการ STAR ซึ่งหากผ่านการประเมินมากกว่า 12 เป้าหมายขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร ‘ดาวแห่งความยั่งยืน’ ระดับ 5 ดาว การันตีการเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน

🔎 ดูรายละเอียดการสมัคร และค้นหาสถานประกอบการ STAR ได้ที่ www.tatstar.org และ LINE: @TATSTAR https://lin.ee/jTiDmPL

#17STGs #STGs #SustainableTourismGoals #เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #STAR #ดาวแห่งความยั่งยืน #STGsSTAR #การท่องเที่ยว4D #AmazingThailand

https://www.facebook.com/100064841646487/posts/709340647903984/?mibextid=I6gGtw


🤔 อะไรเอ่ย ‘17 STGs’ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องรู้จักให้ครบ! ถ้าไม่อยากตกขบวนกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คำว่า STGs ย่อมาจาก Sustainable Tourism Goals หรือ เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายใหญ่ที่ต้องการยกระดับและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยได้พัฒนามาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs – Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ง STGs ได้ถูกปรับให้เข้ากับบริบทการท่องเที่ยวไทย

🦋 STGs ประกอบด้วยเป้าหมายในการดำเนินงาน 17 เป้าหมาย
• STG 1 ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ผ่านการนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามากระจายสู่ระดับชุมชน
• STG 2 ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : จากการจัดหาในท้องถิ่นสู่การจัดการของเสีย
• STG 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สนับสนุนความปลอดภัยด้านสุขภาพ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกช่วงวัย
• STG 4 เสริมสร้างการศึกษาด้านการท่องเที่ยว : ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• STG 5 ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกเพศในทุกธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
• STG 6 สร้างหลักประกันในการเข้าถึงน้ำสะอาด การจัดการน้ำ และสุขาภิบาลที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว
• STG 7 เพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาดในภาคการท่องเที่ยว
• STG 8 สร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจท้องถิ่น
• STG 9 ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสินค้า และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• STG 10 ลดความเหลื่อมล้ำของการจ้างงานสำหรับผู้พิการ และคำนึงถึงความเท่าเทียมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
• STG 11 ความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
• STG 12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว
• STG 13 มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยว และส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• STG 14 ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
• STG 15 ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศบนบกและน้ำจืด
• STG 16 การคำนึงถึงความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว
• STG 17 การบรรลุเป้าหมาย STGs ผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วน

🦋 STGs 17 เป้าหมายถูกใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการท่องเที่ยวในโครงการ STAR ซึ่งหากผ่านการประเมินมากกว่า 12 เป้าหมายขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตร ‘ดาวแห่งความยั่งยืน’ ระดับ 5 ดาว การันตีการเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน

🔎 ดูรายละเอียดการสมัคร และค้นหาสถานประกอบการ STAR ได้ที่ www.tatstar.org และ LINE: @TATSTAR https://lin.ee/jTiDmPL

#17STGs #STGs #SustainableTourismGoals #เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #STAR #ดาวแห่งความยั่งยืน #STGsSTAR #การท่องเที่ยว4D #AmazingThailand

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments