Photos from ททท. สำนักงานแพร่’s post

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมเชิงกีฬาและนันทนาการ “Phrae Night Run” โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานพิํธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่ง จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างรายได้และเกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่ สร้างการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน การจัดกิจกรรม “Phrae Night Run” แบ่งการแข่งขันเป็นประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ ประเภท Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประกวดแต่งกายชุดแฟนซี เพื่อสร้างสีสันในการวิ่งสำหรับเส้นทางวิ่งไปตามเส้นทางเมืองเก่าแพร่ มีการประดับไฟตามจุดวิ่งในเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเขตเมืองเก่าแพร่ อาทิ คุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี โรงเรียนป่าไม้แพร่ (เดิม) คุ้มวิชัยราชา กำแพงเมืองเก่า (เมก) คูเมืองน้ำคือ และประตูชัย โดยมีนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

ดูโพสต์ต้นฉบับ
Comments

comments