ประวัติกาดพระนอน

กาดพระนอนมีมา ทั้งหมด 5 ยุค 5 สมัย

1. ยุคแรก … อยู่ในบ้านคุณยาวิเชียร เพชรศิริ บริเวณในซอยสี่แยกพระนอนใต้

2. ยุคที่ 2 … ย้ายมาทำตรงสี่แยกพระนอนใต้ ตรงมุมหน้าบ้าน และ บริเวณข้างบ้านคุณยายเฮือน ทะวิชัย (บริเวณร้านถวิลหา ปัจจุบัน)

3. ยุคที่ 3 … คุณตาพูลสวัสดิ์ เดี่ยววาณิชย์ ได้ซื้อที่ดินตรงมุมสี่แยกพระนอนใต้ มาทำเป็นกาด (ปัจจุบันบริเวณที่ตั้งกาดพระนอนยุคที่ 3 ได้สร้างเป็นตึกแถวแทน) ขายปลาทู จิ๊นหมู (เนื้อหมู) จิ้นงัว(เนื้อวัว) ลอดช่องสิงคโปร์ เป็นต้น

4. ยุคที่ 4 … คุณตาพูลสวัสดิ์ เดี่ยววาณิชย์ ได้ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามบริเวณกาดพระนอนยุคที่ 3 มาทำเป็นกาดพระนอนอีกครั้ง … เปิดเป็นกาดพระนอน นานสิบกว่าปี หลังจากนั้นก็ได้เลิกทำไปนานกว่า 40 ปี (ปัจจุบันบริเวณนี้ เป็นบ้านไม้เรือนเก่า ที่เขียนว่า กาดพระนอน)

เรือนไม้เก่าที่เป็นสถานที่ตั้งของกาดพระนอนยุคที่ 4 ปัจจุบันได้เปิดเป็นร้านอาหาร โดยใช้ชื่อเดิมว่ากาดพระนอน

5. ยุคที่ 5 กาดพระนอนในปัจจุบัน … ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เกิดขึ้นจากแนวความคิดของลูกหลานชุมชนพระนอนที่อยากจะให้คนในชุมชนออกมาพบปะพูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่อยู่ให้มีความสุข ให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน ได้มานั่งพักผ่อน ดูลูกๆหลานๆทำกิจกรรม เช่น ฟ้อนรำ เล่นดนตรีพื้นเมือง เด็กๆในชุมชนได้มีเวทีสำหรับแสดงออกทางความคิด มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะพื้นบ้าน เด็กสามารถเรียนรู้การสร้างรายได้จากการขายของเล็กๆน้อย เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำ ผู้คนในชุมชนได้มีรายได้จากการค้าขายกับข้าวพื้นเมือง ของใช้ ของฝาก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตคนเมืองล้านนาให้คงอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อคงวิถีชีวิตแบบล้านนา ซึ่งนับวันจะสูญหายไปจากสังคมในปัจจุบัน
ขอบคุณ … ข้อมูลจากคุณตาพูลสวัสดิ์เดี่ยววาณิชย์, ชมรมคนรักกาดพระนอน

ผู้เขียนบทความ … คุณวิมลวรรณ เดี่ยววาณิชย์

ผู้เรียบเรียง … คุณชนามาศ ธะวิชัย

เขียนเมื่อวันที่ … 14/10/55

อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 19/01/65

ผักสดปลอดสารพิษ

ผักสดปลอดสารพิษ

เรียนรู้การสร้างรายได้

เด็กๆในชุมชนเรียนรู้การสร้างรายได้

เห็ดสดๆที่กาดพระนอน

เห็ดสดๆที่กาดพระนอน

หน้าตาสดชื่น ขายของม่วนขนาด

หน้าตาสดชื่น ขายของม่วนขนาด

แต่งกายพื้นเมือง

แต่งกายพื้นเมือง

คนเฒ่าคนแก่ได้ออกมาพบปะพูดคุย

คนเฒ่าคนแก่ได้ออกมาพบปะพูดคุย

ด้านดนตรีพื้นเมืองเมืองและเยาวชนร่วมกันสืบทอดมรดกทางดนตรี

ปราชญ์ด้านดนตรีพื้นเมืองและเยาวชนร่วมกันสืบทอดมรดกทางดนตรี

สำหรับผู้ใหญ่ได้สนุกสนาน

มีเวทีสำหรับผู้ใหญ่ได้สนุกสนาน

ชาวต่างชาติก็แวะมาแอ่ว สร้างรายได้สู่ชุมชน

ชาวต่างชาติก็แวะมาแอ่ว สร้างรายได้สู่ชุมชน